رئیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

معاونت پژوهشی

انجمن‌های علمی-دانشجویی

انجمن زبان و ادبیات عربی

 

 

سرکار خانم مرضیه هادی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

دورۀ ریاست: از 1394 تا 1395