رئیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

معاونت پژوهشی

انجمن‌های علمی-دانشجویی

انجمن زبان و ادبیات انگلیسی

 

سرکار خانم محدثه فصیحی

دانشجوی مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دورۀ ریاست: از 1395 تاکنون

----------------------------------------------------

جناب آقای میعاد محمودی زاده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

(در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

دورۀ ریاست: از 1393 تا 1395