رئیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

معاونت پژوهشی

انجمن‌های علمی-دانشجویی

انجمن زبان و ادبیات فارسی

 

 

سرکار خانم فرشته‌سادات تارا

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دورۀ ریاست: از 1394 تاکنون