رئیس اداره

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

ادارۀ امور عمومی

مشخصات رئیس اداره

نام و نام خانوادگی: صفت الله خدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

خلاصه‌ی سوابق:

اشتغال به کار از سال 1366

متصدی تلفنی دانشکده‌ی ادبیات تا سال 1374

متصدی امتحانات و فارغ التحصیلان دانشکده‌ی فنی و مهندسی 1375

متصدی خدمات آموزشی گروه  متالوژی صنعتی 1379

رییس اداره‌ی امور عمومی دانشکده‌ی فنی و مهندسی 1381

رییس اداره‌ی امور عمومی دانشکده‌ی ادبیات و زبان ها‌ی خارجی 1385

رییس اداره‌ی امور عمومی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی 1388

با حفظ سمت امور عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری

رییس اداره‌ی امور عمومی دانشکده‌ی ادبیات و زبان‌ها‌ی خارجی 1395

عضو فعال بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو کمیته‌ی مشورتی ستاد شاهد و ایثارگران واحد 1393

شماره‌ی داخلی اداره‌ی عمومی:    2384