رزومۀ مدیران گروه‌های آموزشی

دکتر ایرج مهرکی

مدیر گروه

تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات عربی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی

مشاهدۀ رزومه

--------------------------------------------------------

دکتر غلامحسن فامیل خلیلی

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد

 مترجمی زبان انگلیسی

مشاهدۀ رزومه

--------------------------------------------------------

دکتر محدثه امینی

مدیر گروه کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

مشاهدۀ رزومه

--------------------------------------------------------

دکتر محمد حشمدار

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی آموزش زبان انگلیسی

مشاهدۀ رزومه

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

سرکار خانم فاطمه برناکی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات انگلیسی

مشاهدۀ رزومه