معرفی و رزومه معاون پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

دکتر شهرام مدرس خیابانی

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مشاهدۀ رزومه