معرفی و رزومه معاون آموزشی

دکتر غلامحسن فامیل خلیلی

سرپرست معاونت آموزشی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مشاهدۀ رزومه