شماره‌های تماس

ریاست دانشکده

معاون دانشکده

34182380

34182383

آموزش دانشکده

امور دانشجویی دانشکده

34182374

34182376

امور عمومی دانشکده

امور مالی دانشکده

34182384

34182361

گروه زبان و ادبیات فارسی (ارشد و دکترا)

گروه زبان و ادبیات انگلیسی (ارشد)

34182379

34182373

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه مترجمی زبان انگلیسی

34182385

34182378

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

امور پژوهشی

34182397

2462

آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ( ارشد )

امور رایانه دانشکده

34182381

34182463