زمان جلسات دفاع

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معاونت پژوهشی

فهرست پایان نامه های در شرف دفاع

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

عنوان

استاد راهنما

1

منصوره خلیل زاده

24/04/97

9

مطالعه تطبیقی بی مرزی و بی زبانی عرفان در مثنوی مولانا و برگ های علف والت ویتمن

دکتر شهرام کیایی

2

حسین رضایی بهبهانی

25/04/97

11

ارتباط آگاهی معلمان ایرانی زبان خارجه انگلیسی از توانش ارتباطی بین فرهنگی ، اثربخشی آموزش و سطح مهارت زبانی آنها

دکتر محمد باقر شعبانی

3

محسن کاوه فیروز

26/04/97

12

تاثیر آموزش استراتژی های کلامی و نشانه ای تشخیص دروغ بر تحلیل انتقادی گفتمان سیاسی یادگیرندگان زبان انگلیسی

دکتر ناتاشا پوردانا

4

فرزانه لدنی

27/04/97

10

کنایات و ضرب المثل ها در آثار هوشنگ گلشیری

دکتر مریم خادم ازغدی

5

مهیار طاهری

27/04/97

11

خویش کاری اسب در سه کتاب حماسی شاهنامه،گرشاسبنامه و بهمن نامه

دکتر نسترن صفاری