زمان جلسات دفاع

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی

فهرست پایان‌نامه‌های در شرف دفاع

زمستان 1398

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

عنوان

محل برگزاری

استاد راهنما

1

شقایق نگهدار چلارسی

02/11/98

9

تاثیر خلاصه نویسی در مقایسه با رونوشت برداشتن ( نسخه برداری) از داستان های شفاهی بر صحت و روانی مهارت نگارش زبان آموزان

سالن 101

دکتر کبری توسلی

2

طاهره افرازه

05/11/98

14

رابطه ی میان ترجمه ی نخستی های معنایی و کیفیت ترجمه ی متون خبری

سالن 101

دکتر شهرام مدرس خیابانی

3

دنیا پیروی

06/11/98

10

مقایسه کیفیت ترجمه مترجمان ورزشی حرفه ای و غیر حرفه ای

سالن 101

دکتر غلامحسن فامیل خلیلی

4

الهام رضا زاده

07/11/98

11

ارتباط بین تحصیلات دانشگاهی مترجم با پیچیدگی، دقت و سلاست ترجمه

سالن 101

دکتر شهرام مدرس خیابانی

5

سارا سوزنی

07/11/98

13

تاثیر نرم افزار ترجمه گوگل بر کیفیت ترجمه متون علمی

سالن 101

دکتر غلامحسن فامیل خلیلی

6

معصومه شیخلر

07/11/98

14

تاثیر ساختار آغازگر- پایان بخش بر کیفیت ترجمه: مطالعه موردی : بررسی سه ترجمه فارسی

سالن 101

دکتر شهرام مدرس خیابانی

7

نجمه معمار زاده

07/11/98

15

راهکارهای ممیزی در پویانمایی های دوبله شده در ایران

سالن 101

دکتر جواد یعقوبی درابی

8

فرناز اتیقه جی

08/11/98

9

خوانش لاکانی رمان های شهردار کستربریج و به دور از مردم شوریده از توماس هاردی

سالن 101

دکتر فاضل اسید امجد

9

احسان مقدم بهنمیری

08/11/98

10

کاربرد مفاهیم آگاهی و قدرت در داستان سرزمین پدری جان هریس: خوانش فوکویی

سالن 101

دکتر سعید یزدانی